Statut Koła Naukowego "Forex"

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Wprowadzenie

Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Studenckiego Koła Naukowego "Forex", zwanego dalej "Kołem".

§2.Nazwa

 1. Koło działa pod nazwą Studenckie Koło Naukowe "Forex", przy Katedrze Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.

§3. Podstawa prawna działalności

 1. Koło jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem powołanym z inicjatywy studentów Akademii Ekonomicznej w Katowicach zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i Statutem Akademii Ekonomicznej.

 2. Koło działa zgodnie ze Statutem Koła, Regulaminem Koła i Rozporządzeniami Organów Koła.

 3. Opiekunem naukowym Koła jest wybrany przez Zarząd Koła pracownik naukowy Katedry Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, o ile wyrazi zgodę.

§4. Obszar działalności

 1. Siedzibą Koła jest Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, zwana dalej AE.

 2. Koło ma prawo do korzystania z własnego logo i pieczęci, godła AE i serwera AE.

§5. Spotkania Koła

 1. Spotkania Koła powinny odbywać się cyklicznie co najmniej raz w miesiącu.

Art. 2. CELE I METODY DZIAŁALNOŚCI

§1. Cele Działalności

 1. Zdobywanie i poszerzanie wiedzy ekonomicznej, szczególnie z zakresu makroekonomii i szczegółowych wskaźników makroekonomicznych.

 2. Praktyczne zastosowanie wiedzy ekonomicznej w zdobywaniu i pomnażaniu kapitału.

 3. Popularyzowanie praktycznego zastosowania wiedzy ekonomicznej w obrocie pieniężnym.

 4. Wykonywanie analiz ekonomicznych i symulacji decyzji na tle naukowym.

 5. Informowanie i gromadzenie informacji o stanie gospodarek z perspektywy czynników mikro i makro ekonomicznych.

 6. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi i stowarzyszeniami o podobnej działalności i zakresie zainteresowań.

 7. Publikacja efektów działalności Koła.

 8. Rozwój aktywności, przedsiębiorczości, kreatywności i umiejętności organizatorskich oraz interpersonalnych Członków Koła.

§2. Metody Działalności

 1. Organizacja i prowadzanie cyklicznych spotkań Członków Koła.

 2. Organizowanie spotkań otwartych, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy.

 3. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami oraz fachowcami z obszaru zainteresowań Koła, szczególnie  pracownikami naukowymi AE.

Art. 3. CZŁONKOWIE KOŁA

§1. Członkowie Koła

 1. Członkowie Koła zwani są również jako Zwyczajni Członkowie Koła.

 2. Członkiem koła jest każdy Student AE, którego członkostwo zostało zatwierdzone przez jeden z Organów Koła poprzez wpisanie na listę członków Koła.

§2. Nabycie Członkostwa Zwyczajnego

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student AE.

 2. Kandydat na członka po wyrażeniu woli zostania Członkiem Zwyczajnym Koła poddany jest co najmniej sześciomiesięcznemu okresowi próbnemu, a po jego upływie i uzyskaniu oceny pozytywnej przez jeden z Organów Koła staje się Członkiem Koła.

§3. Prawa Członków Zwyczajnych Koła

Każdy członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego do Organów Koła.

 2. Jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Koła.

 3. Udziału we wszystkich działaniach i inicjatywach będących przedmiotem pracy Koła.

 4. Głosu podczas spotkań Koła oraz inicjatywy przy uchwalaniu Statutu i Regulaminu Koła.

§4. Obowiązki Członków Zwyczajnych Koła

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Czynny i stały udział w cyklicznych spotkaniach Koła.

 2. Aktywny udział w pracach i inicjatywach Koła.

 3. Przestrzeganie przepisów Statutu Koła, Regulaminu Koła i Rozporządzeń Organów Koła.

 4. Godne reprezentowanie Koła i dbałość o jego dobre imię.

§5. Członkowie Suplementarni

 1. Suplementarni Członkowie Koła zwani są również Nadzwyczajnymi Członkami Koła lub Sympatykami Koła.

 2. Suplementarnym Członkiem koła jest każdy kandydat na członka Koła oraz każda osoba pełnoletnia wyrażająca taką wolę, której członkostwo zostało zatwierdzone przez jeden z Organów Koła.

 3. Suplementarnym Członkiem koła staje się każdy Zwyczajny Członek Koła który utracił Członkostwo w skutek zaprzestania studiów na AE.

§6. Prawa i Obowiązki Członków Suplementarnych

Członkowie Suplementarnii są zobowiązani do:

 1. Przestrzegania przepisów Statutu Koła, Regulaminu Koła i Rozporządzeń Organów Koła.

 2. Godnego reprezentowania Koła i dbałości o jego dobre imię.

 3. Udziału w cyklicznych spotkaniach Koła.

§7. Utrata Członkostwa

Utrata Członkostwa następuje:

 1. Poprzez złożenia dobrowolnej rezygnacji Członka lub Członka Suplementarnego.

 2. Poprzez jednoczesne podjęcie takiej decyzji przez Zarząd Koła i Opiekuna Koła.

 3. Po upływie 6 miesięcy od chwili pojawiania się danej osoby po raz  ostatni na spotkaniu Koła chyba, że Zarząd Koła postanowi inaczej.

Art. 4. ORGANY KOŁA

§1. Organy Koła

Organami Koła są:

 1. Zarząd Koła.

 2. Opiekun Koła.

 3. Walne Zgromadzenie Członków Koła.

§2. Walne Zgromadzenie Członków Koła

 1. Do Walnego Zgromadzenia Członków Koła należą wszyscy Członkowie Zwyczajni Koła.

 2. Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.

 3. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Prezes Zarządu Koła z inicjatywy własnej, Wiceprezes na prośbę Prezesa lub Opiekun Koła.

 4. Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane co najmniej raz w semestrze.

 5. Szczegółowy sposób głosowania Walnego Zgromadzenia Członków Koła określa Regulamin.

§3. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Członków Koła

 1. Uchwalanie Statutu i Regulaminu oraz ich nowelizacji.

 2. Wybór Członków Zarządu Koła.

 3. Wybór Opiekuna Koła.

 4. Zatwierdzanie planu pracy Koła na okres jednego semestru.

 5. Podejmowanie decyzji w sprawach Koła co do których nie ma zgodności pomiędzy członkami Zarządu Koła.

 6. Kontrola prac Zarządu.

§4. Zarząd Koła

 1. Zarząd Koła składa się z: Prezesa Zarządu Koła, Pierwszego Wiceprezes Zarządu Koła, Drugiego Wiceprezes Zarządu Koła oraz dwóch Doradców Zarządu Koła.

 2. Prezes Zarządu Koła, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Koła i Drugi Wiceprezes Zarządu Koła wybierani są raz do roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w głosowaniu kwalifikowanym.

 3. Doradcy Zarządu Koła są wybierani przez Opiekuna Koła spośród grona Członków Zwyczajnych Koła, którzy posiadają pełne prawa członkowskie.

 4. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.

 5. Odwołanie Zarządu jest możliwe na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy pełnoprawnych członków Koła lub na wniosek członków Zarządu.

 6. W przypadku rezygnacji członka Zarządu Koła z pełnionej funkcji zastępuje go osoba wybrana przez Opiekuna Koła spośród Członków Koła a nowy członek zarządu wybierany jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Koła.

 7. Zarząd Koła wybiera spośród swoich członków: Rzecznika, Skarbnika i Sekretarza Koła.

§5. Kompetencje Zarządu Koła

 1. Organizacja, koordynacja prac i inicjatyw Koła.

 2. Reprezentowanie Koła wobec władz AE, współpracowników Koła i innych Instytucji oraz osób.

 3. Współpraca z Opiekunem Koła.

 4. Składanie rocznego sprawozdania z działalności Koła.

 5. Prowadzenie gospodarki finansowej Koła.

§6. Opiekun Koła

 1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.

 2. Opiekunowi przysługują prawa wymienione w Statucie i Regulaminie.

Art. 5. FINANSE

 1. Środki finansowe Koła obejmują Środki oddane do dyspozycji Koła przez AE, dotacje, darowizny i inne środki finansowe uzyskane przez Koło.

 2. Koło jest zobowiązane do rozliczania się z AE z posiadanych środków finansowych, w okresie rocznym.

Art. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. Wejście w życie i zmiany Statutu Koła

 1. Nowelizacja Statut Koła następuje na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

 2. Inicjatywę nowelizacyjną mają Organy Koła, grupa 3 Członków Zwyczajnych i Grupa pięciu Członków Suplementarnych.

 3. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu ich zgodności z przepisami prawa i Statutu Uczelni.

§2. Wejście w życie i zmiany Regulaminu Koła

 1. Projekt Regulaminu Koła przedstawia Zarząd Koła.

 2. Regulamin jest uchwalony i zmieniony przez Walne zgromadzenie Członków Koła w formie uchwały zwykłą większością głosów.